Skip to main content Skip to footer

Årsmøte 2019

Det avholdes årsmøte i Juptjenn vannverk SA i kommunestyresalen den 13. mai kl 1900.

Referat årsmøtet Juptjenn vannverk SA
kommunestyresalen 13. Mai 2019 kl. 1900

Ordfører Oddbjørn Vangen ønsket velkommen.

 • Ordfører valgt til ordstyrer.

 • Innkalling og saksliste godkjent

 • Ole Th Holth valgt til referent

 • Odd Henning Juliussen og Tor Skogbakken valgt til og medundertegne protokollen

 • Regnskap 2018
  Merete Andreassen fra Odal regnskapskontor gikk gjennom regnskapet og svarte på spørsmål

  Regnskapet ble godkjent med endring som Merete kom med.

 • Årsmelding lest opp

  Årsmelding godkjent – med retting at underskudd som det står i utsendt årsmelding rettes til overskudd.

 • Valg

  Oddbjørn Vangen – forslag gjenvalg for ett år                                               enstemmig vedtatt
  Torill Gravli  – forslag valgt ny for 4 år                                                              enstemmig vedtatt

 • Ola Nygård    vara – forslag gjenvalg for et år                                                enstemmig vedtatt
  Tor Skogbakken vara -  forslag  ny for et år                                                     enstemmig vedtatt

 

Møtet avsluttet.


Oddbjørn Vangen                   Odd Henning Juliussen                  Tor Skogbakken

               

Ref Ole Th Holth

 

 

 

 

 

Jfr vedtektenes § 8 Årsmøte:

 

Årsmøtets oppgaver:

1: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

2: Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

3: Godkjenning av regnskap og årsmelding

4: Valg av representantskap.

5: Disponering av eventuelt overskudd

 

Gjør også oppmerksom på at vi ikke har funnet det hensiktsmessig å utarbeide budsjett, siden disponering av våre midler blir i stor grad styrt av hendelser.

 

Vedlagt er årsmelding og regnskap

 

Juptjenn vannverk SA

Styrets årsmelding 2018

 

 

Styret har i 2018 bestått av :

 

Ole Th Holth.                            leder                        valgt 18 for 1 år

Petter Rudsbråten,                     nestleder                  valgt 16 for 2 år

Rune Vangen Solberg †         styremedlem               valgt 17 for 2 år  

Kari Støverud Hansen            styremedlem               valgt 17 for 2 år         

Jorun Vestli                            styremedlem               valgt 16 for 2 år

Odd Erik Sannerud                for Rune V Solberg fra juli 2018

 

vara (alle valgt 17 for 1 år)

Odd Erik Sannerud

Ottar Trøften

Emil Haugen

 

Kommunal representant         Yngve Øhrbom (inn kommunevalg 2015)

 

Kontrakter med :                    Odal Rør og Varme AS , Fridjof Nordhagen og sønner AS

Regnskap:                              Merete Andreassen  - Odal Regnskapskontor

 

Status 2018:    Vannforbruk Juptjenn                 114.379  m³             (11.200 / 2017)          

                        Vannforbruk Svarttjenn              241.244 m³            (250.000 / 2017)

                        Vannforbruk totalt                       355.623 m³            (261.200  / 2017)       

                        Tilkoblinger      9 abonnenter             ( 9 i 2017)                  

 

Hovedledningsbrudd: 3

Vannavgiftene ble  endret med ca. tre prosent 2018

Andelskapital  kr      337.420 / 2017

Abonnenter 1155

 

Virksomhetens art og hvor den drives.

Juptjenn Vannverk SA leverer vann til ca 1100 abonnenter. Vannkilden er Juptjenn og Svarttjenn. Juptjenn Vannverk SA tilbyr og leverer vann til abonnenter i vestre del av Nord-Odal kommune – fra Størjen i sør til Trøftskogfeltet i nord og  østover mot Granerud og til Bunes.

 

Fra driften  2018.

Året 2018 huskes best for at det var en ekstrem tørr og varm sommer. Det blir sammenlignet med tørkesommeren 1947. Vi startet ikke spyling av hovedledninger da varmen og tørken startet tidlig – og vi fikk dermed en liten fordel i forhold til situasjonen på nivå i tjenna. Utover sommeren og i august ble situasjonen spesielt i Svarttjenn betraktet som så kritisk at vi iverksatte arbeid med å tilføre vann fra Steintjennet. Dette startet med at vi måte skaffe oss tillatelser fra grunneiere, kommune, mattilsyn og NVE. Det ble kjøpt inn et disel aggregat og pumpe og 63 mm ledning.  Og så var det selve arbeidet i marka, dette var komplisert da det ikke var så lett tilgjengelig og vi måtte bruke lassbærer for å komme opp med ledninger og aggergat og pumpe. Det kom etter hvert på plass og vi kjørte da døgnkontinuerlig i ca en måned. Det var mye media dekning av den kritiske vannsituesjonen og det ble dekket både i dagsrevyen, radio og i Glåmdalen. Ut i september normaliserte situasjonen seg og når vinteren kom var det tilnærmet normalt nivå i tjenna.

 

Vi ble ferdig med å koble sammen ledning som ligger fra Vikslandet og bort til Framnes. Vi har da gjort det mulig å koble bort all eternitt i vårt ledningsnett.

 

Det ble installert fjernovervåking på Juptjenn. Det vil si at vi kan koble oss opp og se hvordan situasjoen på anlegget er og gjøre mindre endringer over nett.

 

Rune Vangen Solberg døde i sommer. Rune satt både i styret og i representantskapet og hadde ansvar med koordinering av valgkomiteen. Han hadde lang fartstid i Juptjenn og vil bli savnet. Rip!

 

 

 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat.

Årets resultat viser    777.592,58    (211.610,06 kr i 2017)

 

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av regnskapet.

 

Arbeidsmiljø.

Juptjenn vannverk har ingen fast tilsatte..

 

Likestilling.

Styret har 5 medlemmer, 3 menn og to kvinner og represenstantskapet har 10 medlemmer 8 menn og 2 kvinner.

 

Ytre miljø.

Styret mener at kvaliteten på vannleveransene  tilfredstiller alle krav til renhet. For øvrig er det styrets oppfatning at vannverket ikke forurenser det ytre miljø.

 

Nord-Odal      mars 2019

Styret

 

 

 

 

Ta kontakt snarest!

Er ikke vannet som det skal ?

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettstedet. Du kan fortsette å bruke dette nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler under personvern.