Årsmøte

Referat årsmøtet for 2016

Publisert 12.06.2017

Referat fra årsmøtet kommunestyresalen 22. mai 2017

Referat årsmøtet Juptjenn vannverk SA
kommunestyresalen 22. Mai 2017 kl. 1900

 

Ordfører Oddbjørn Vangen ønsket velkommen.

 • Ordfører valgt til ordstyrer.

 • Ingen kommentarer til innkalling og saksliste

 • Ole Th Holth valgt til referent

 • Kjell Inngjerdingen og Jorun Vestli valgt til å medundertegne protokollen

 • Regnskap 2016
  Merete Andreassen fra Odal regnskapskontor gikk gjennom regnskapet og svarte på spørsmål

  Regnskapet ble godkjent

 • Årsmelding lest opp

  Årsmelding godkjent

 • Valg
  Oddbjørn Vangen  – Ordfører  – forslag gjenvalg for ett år –                    enstemmig vedtatt
  Børre Haug    – styremedlem – forslag gjenvalg for fire år                         enstemmig vedtatt
  Odd Henning Juliussen – styremedlem – forslag gjenvalg for fire år        enstemmig vedtatt

  Steinar Høiby                 – styremedlem – forslag gjenvalg for fire år         enstemmig vedtatt

  Kjell Inngjerdingen – styremedlem – forslag gjenvalg for fire år               enstemmig vedtatt

 • Ola Nygård     vara – forslag gjenvalg for et år                                              enstemmig vedtatt
  Torill Gravli    vara -  forslag gjenvalg for et år                                              enstemmig vedtatt

 • Forslag fra Willy Birkeland

  • Innkalling til årsmøtet sendes ut minst to uker før møtet. Forslag til saker som ønskes tatt opp på møtet må sendes styret minst en uke før møtet

  • Styret blir pålagt og utrede kostnad for installasjon av vannmåler hos abonnentene og avgiften beregnes ut fra vannforbruk.

 • Forslagene fra Birkeland oversendes styret til utredning.

 • Det er tatt opp et innspill fra Nord-Odal kommune om de kan ha representasjon i styrende organer i Juptjenn vannverk med stemmerett.

  Forslaget utredes av styret som legger dette fram for representantskapet og hvis dette tilsluttes legges det fram for årsmøtet 2018 som en vedtektsendring.


  Møtet avsluttet.

  Oddbjørn Vangen                       Jorun Vestli                         Kjell Inngjerdingen

              

Ref Ole Th Holth

Tidligere årsmøter

Årsmøte 2020

Ruud grendehus 18 juni kl 1900

Les mer

Årsmøte 2019

Det avholdes årsmøte i Juptjenn vannverk SA i kommunestyresalen den 13. mai kl 1900.

Les mer

Referat Årsmøte 2018

Referat fra Årsmøtet i Juptjenn vannverk SA 30. mai 2018 Kommunestyresalen klokka 1900

Les mer

Årsmøte 2018

Årsmelding, vedtektsendringer og regnskap ligger under her.

Les mer