Årsmøte

Årsmøte 2018

Publisert 17.05.2018

Årsmelding, vedtektsendringer og regnskap ligger under her.

Juptjenn vannverk SA

Styrets årsmelding 2017

 

 

Styret har i 2017 bestått av :

 

Ole Th Holth.                            leder                        valgt 17 for 1 år

Petter Rudsbråten,                     nestleder                  valgt 16 for 2 år

Rune Vangen Solberg             styremedlem              valgt 17 for 2 år

Kari Støverud Hansen            styremedlem              valgt 17 for 2 år         

Jorun Vestli                            styremedlem              valgt 16 for 2 år

 

vara (alle valgt 16 for 1 år)

Odd Erik Sannerud

Ottar Trøften

Emil Haugen

 

Kommunal representant         Yngve Øhrbom (inn kommunevalg 2015)

 

Kontrakter med :                    Odal Rør og Varme AS , Fridjof Nordhagen og sønner AS

Regnskap:                              Merete Andreassen  - Odal Regnskapskontor

 

Status 2017:    Vannforbruk Juptjenn                 11 200  m³  (50.000 / 2016)          

                        Vannforbruk Svarttjenn            250.000  m³ (270.383 / 2016)

                        Vannforbruk totalt                 261.200           320.383  m³   

                        Tilkoblinger      9 abonnenter             ( 4 i 2016)                  

 

Hovedledningsbrudd: 4

Vannavgiftene ble  endret med tre prosent 2017

Andelskapital  kr      337.420/2016

Abonnenter 1155

 

Virksomhetens art og hvor den drives.

Juptjenn Vannverk SA leverer vann til ca 1100 abonnenter. Vannkilden er Juptjenn og Svarttjenn. Juptjenn Vannverk SA tilbyr og leverer vann til abonnenter i vestre del av Nord-Odal kommune – fra Størjen i sør til Trøftskogfeltet i nord og  østover mot Granerud og til Bunes.

 

Fra driften  2017.

I forbindelse med arbeidet med utskifting av hovedledninger har det i år blitt skiftet ut hovedledninger fra Nesset mot Illgo – dvs der hvor ny sykkel/gangveg blir liggende over vår eksisternde hovedledning.

Det er også gjort en større jobb med utskifting av hovedledning fra Sigurd Hoelsveg x Fv 24 og til pumpestasjon ved Tangen. Her er hovedledningen lagt ut i sjøen.

Arbeide med disse to strekningen er siste del av utskifting av eternitt ledninger i vannverket.

Arbeidene var omfattende og medførte at vi måtte lånefinasiere deler av dette arbeidet.

Hovedledningsnettet ble spylt i år.

Det ble foreslått en endring av vedtekter fra kommunen ved at de ønsket at medlemmer i reprensentantskapet skal ha stemmerett og at de ønsker mere påvirkning i forhold til at de har mange abonnementer.

 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat.

Årets resultat viser  underskudd med 211.610,06 kr  (- 498.792 kr   i 2016)

 

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av regnskapet.

 

Arbeidsmiljø.

Juptjenn Vannverk hadde ingen fast tilsatte

.

 

Likestilling.

Styret har 5 medlemmer, 3 menn og to kvinner og represenstantskapet har 10 medlemmer 8 menn og 2 kvinner.

 

Ytre miljø.

Styret mener at kvaliteten på vannleveransene  tilfredstiller alle krav til renhet. For øvrig er det styrets oppfatning at vannverket ikke forurenser det ytre miljø.

 

Nord-Odal      2018

Styret

 

_____________________   ____________________    _____________________

        Ole Th Holth                       Rune V Solberg                Jorun Vestli

 

_____________________   ____________________    _____________________

     Petter Rudsbråten              Kari Støverud Hansen

 

 

Forslaget til endring er understreket.

 

I § 8 gjelder det at man får flere stemmer hvis man har flere abonnementer men fortsatt at man bare kan stemme for tre.

 

I § 9 er observatører i kommunen gjort om til representanter.

 

8. Årsmøte.

Vannverkets høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mai.

 

Møte- og stemmeberettiget på årsmøtet er andelseier, jf. pkt 4 eller fullmektig for andelseier. Ingen kan opptre med fullmakt for flere enn tre andelseiere, eller med mer enn tre stemmer.  Andelseier med flere abonnementer får en stemme for hvert abonnement, men kan maksimalt stemme for tre.

 

 

9.  Representantskap.

 

Representantskapet skal ha 6-10 medlemmer. Medlemmer har 4 års funksjonstid.  

Det velges 3 varamenn. Varamedlemmer velges hvert år. 

I tillegg velger Nord-Odal kommune to representanter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere årsmøter

Årsmøte 2020

Ruud grendehus 18 juni kl 1900

Les mer

Årsmøte 2019

Det avholdes årsmøte i Juptjenn vannverk SA i kommunestyresalen den 13. mai kl 1900.

Les mer

Referat Årsmøte 2018

Referat fra Årsmøtet i Juptjenn vannverk SA 30. mai 2018 Kommunestyresalen klokka 1900

Les mer

Regnskap 2016

Regnskapet for 2016

Les mer