Årsmøte

Referat Årsmøte 2018

Publisert 02.06.2018

Referat fra Årsmøtet i Juptjenn vannverk SA 30. mai 2018 Kommunestyresalen klokka 1900

Referat årsmøtet Juptjenn vannverk SA
kommunestyresalen 30. Mai 2018 kl. 1900

 

Ordfører Oddbjørn Vangen ønsket velkommen.

 • Ordfører valgt til ordstyrer.

 • Følgende  kommentarer til innkalling og saksliste

  Kjetil Moen: Det var bebudet at avtale om bruk av vannmåler skulle tas opp på årsmøtet og dette står ikke på sakslista. Ole Th Holth svarte at det var beklagligvis ikke kommeet med, men hvis årsmøtet godkjenner det kan vi ta det opp. Årsmøtet ga så sin tilslutning til at saken tas opp.

  Ellers godkjent.

 • Ole Th Holth valgt til referent

 • Steinar Høyby og Inge Hvidsten valgt til å medundertegne protokollen

 • Regnskap 2016
  Merete Andreassen fra Odal regnskapskontor gikk gjennom regnskapet og svarte på spørsmål

  Regnskapet ble godkjent

 • Årsmelding lest opp

  Årsmelding godkjent – med retting at underskudd som det står i utsendt årsmelding rettes til overskudd.

 • Valg
  Olav Arne Hagen – forslag gjenvalgt for 4 år                                               enstemmig vedtatt

 • Ola Nygård     vara – forslag gjenvalg for et år                                              enstemmig vedtatt
  Torill Gravli    vara -  forslag gjenvalg for et år                                              enstemmig vedtatt

 • Endring av vedtekter.
  Forslag fra styret til årsmøtet enstemmig vedtatt,

   

 • Nytt i  §§ 8 og 9 blir da

 
8. Årsmøte.

Vannverkets høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mai.

Møte- og stemmeberettiget på årsmøtet er andelseier, jf. pkt 4 eller fullmektig for andelseier. Ingen kan opptre med fullmakt for flere enn tre andelseiere, eller med mer enn tre stemmer.

Andelseier med flere abonnementer får en stemme for hvert abonnement, men kan maksimalt stemme for tre.

9.  Representantskap.

Representantskapet skal ha 6-10 medlemmer. Medlemmer har 4 års funksjonstid. 
Det velges 3 varamenn. Varamedlemmer velges hvert år. 
I tillegg velger Nord-Odal kommune to representanter

 

 • Innføring av avtale med abonnenter med vannmåler.

  Styret får fullmakt til å lage en avtale med abonnenter med vannmåler som gir vannverket tilgang til disse uansett hvordan eierforholdet er. Vi skal også kunne bruke avlesinger som innhentes av GIVAS

   

  Møtet avsluttet.


  Oddbjørn Vangen                   Steinar Høyby                    Inge Hvidsten

              

Ref Ole Th Holth

Tidligere årsmøter

Årsmøte 2020

Ruud grendehus 18 juni kl 1900

Les mer

Årsmøte 2019

Det avholdes årsmøte i Juptjenn vannverk SA i kommunestyresalen den 13. mai kl 1900.

Les mer

Årsmøte 2018

Årsmelding, vedtektsendringer og regnskap ligger under her.

Les mer

Regnskap 2016

Regnskapet for 2016

Les mer