Skip to main content Skip to footer

Vedtekter

22. januar 2018

VEDTEKTER FOR JUPTJENN VANNVERK SA

22. jan 2018

1. Navn og selskapsform.

Lagets navn er JUPTJENN VANNVERK SA og er et samvirkeforetak. Medlemmene er andelseiere i laget. Medlemmene har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser utover innskutt andelskapital.

2.  Formål og forretningskontor.

Lagets formål er å forsyne de deler av Nord-Odal kommune hvor vi eier et hovedledningsnett, med vann med de begrensninger som representantskapet til enhver tid vedtar.

Foretaket driver ikke ervervsvirksomhet.

Overskudd skal føres tilbake til laget.

Lagets kontor skal ligge i Nord-Odal

3. Andelskapital

Selskapets andelskapital skal være fordelt på andeler a NOK 10.- Andelene kan ikke omsettes og ikke forrentes og følger den enkelte eiendom. Andeler betales ikke tilbake ved utmelding. Årsmøtet fastsetter andeler for ulike typer eiendom.

4. Medlemskap.

Som medlem kan opptas Nord-Odal kommune samt fysiske og juridiske personer som eier eller fester en eller flere faste eiendommer innen vannverkets forsyningsdistrikt, forutsatt at eiendommen kan knyttes til vannverkets forsyningsanlegg uten uforholdsmessige store utgifter.

Styret godkjenner nye medlemmer og kan sette betingelser for å bli medlem. Styrets avgjørelse kan ankes til representantskapet.

5.  Selskapets rett til å plassere vannledninger på medlemmenes eiendom

Vannverket har rett til å legge og vedlikeholde nødvendige hovedledninger og stikkledninger kummer mv. på andelseiers eiendom og rett til nødvendig adkomst til anlegget. Grunneier varsles hvis mulig.

Vannverket yter erstatning for skader som påføres eiendommen i tilknytning til slikt arbeid. Erstatningen medfører vanligvis at vannverket rydder opp etter seg, eller det kan betales erstatning hvis vannverket finner dette hensiktsmessig. 

Det presiseres i leveringsbetingelsene at medlemmer som for eksempel bygger eller forandrer topografien over en vannledning, kan bli erstatningspliktig ved skader på vannledning/stoppekraner.

Stoppekran plasseres fortrinnsvis på eiendommen som blir tilknyttet etter vannverkets anvisning.

Ved behov for varmekabel på tilkoblingsledning, skal medlemmet ha ansvar for strøm og eventuelle frostskader.

Styret kan bestemme at stikkledninger skal vedlikeholdes av den enkelte abonnent eller av flere ved fellesanlegg.

6. Tilknytningsavgift.

Består av, Tilknytningsgebyr og Anleggsbidrag.

Ved tilknytning til vannverkets forsyningsanlegg for vann betales det tilknytningsgebyr til dekning av kostnader ved utbygging av vannforsyningsanlegget og selve tilkoblingen.. Tilknytningsgebyr beregnes etter nærmere regler fastsatt av årsmøtet etter forslag fra styret. Tilknytningsgebyr forfaller til betaling forut for tilkobling til vannforsyningsanlegget, med mindre styret finner at det er gitt tilfredsstillende garanti for betalingen.

7. Vannavgift og øvrige betingelser for levering av vann.

For levering av vann betales en årlig vannavgift. Bestemmelser om vannavgiftens beregning fastsettes av representantskapsmøte etter forslag fra styret. Styret kan fatte beslutning om reduksjon av avgiften dersom en fastholdelse av avgiften vil virke urimelig.

For øvrig gjelder Juptjenn Vannverk SA’s standard betingelser for levering av vann til medlemmene, som er fastsatt av representantskapet til enhver tid.

Ved utmelding fra vannverket tilbakebetales ikke betalt avgift. Ny innmelding forutsetter at det betales ny tilknytningsavgift. Styret fastsetter denne avgiften som normalt er 50 % av vanlig tilknytningsavgift så fremt eksisterende ledningsnett er intakt.

Andelseierne har ikke krav på varsel om avgiftsendring.

8. Årsmøte.

Vannverkets høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mai.

Møte- og stemmeberettiget på årsmøtet er andelseier, jf. pkt 4 eller fullmektig for andelseier. Ingen kan opptre med fullmakt for flere enn tre andelseiere, eller med mer enn tre stemmer.

Andelseier med flere abonnementer får en stemme for hvert abonnement, men kan maksimalt stemme for tre.

Representantskapets ordfører er ansvarlig for innkalling til årsmøtet, som kan varsles ved annonse i lokalavis eller ved elektroniske medier.

Årsmøtets oppgaver:

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Godkjenning av budsjett regnskap og årsmelding

Valg av representantskap.

Disponering av eventuelt overskudd

Vedtektsendringer. 

Oppløsing av laget.

 9.  Representantskap.

Representantskapet skal ha 6-10 medlemmer. Medlemmer har 4 års funksjonstid.  

Det velges 3 varamenn. Varamedlemmer velges hvert år. 

I tillegg velger Nord-Odal kommune to representanter.

Representantskapet fastsetter selv godtgjørelsen til leder og medlemmer.

Representantskapet foreslår selv om det skal være revisor og medlemmer til valgkomiteen i samarbeid med styret.

Det skal holdes møte i representantskapet minst to ganger hvert år, eller når minst fire av representantskapets medlemmer krever det eller når representantskapets eller styrets leder krever det.

Innkalling til representantskapsmøte skal skje skriftlig eller elektronisk med minimum en ukes varsel.

Representantskapet kalles inn til årsmøtet.

Representantskapets ansvarsområde:

           Valg

                  - valg komité

                  - styret

                  - styreleder

                  - revisor

      Føre tilsyn med styrets virksomhet

      Fastsetting av styrets godtgjørelse      

      Et av medlemmene i representantskapet velges om leder av valg komité ved konstituering av representantskapet.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de frammøtte unntatt punkt 12, oppløsning av laget.

Ved stemmelikhet teller ledersleders stemme dobbelt.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

Det skal føres protokoll fra møtene.

10.   Styret.

Styret skal ha 3 - 5 medlemmer Funksjonstid er to år. Styret skal ha 2-3 varamedlemmer som velges hvert år.  Styrets leder velges av representantskapet med funksjonstid ett år, for øvrig konstituerer styret seg selv.

Valgte styremedlemmer og styrets leder tilkommer godtgjørelse etter nærmere bestemmelse av representantskapet.

Nord-Odal kommune har adgang til å delta med en observatør på styremøter. Representanten har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Representantskapets leder og nestleder har møte-, tale og forslagsrett, men ikke stemmerett på styremøte.

Styret skal avholde minst ett møte i halvåret eller når styrets leder eller minst to styremedlemmer krever det. Innkalling til styremøte bør skje skriftlig eller elektronisk og med minst tre dagers varsel.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmer som deltar på møtet. Styremøtet er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer møter.

Styrets ansvarsområde:

Inngå alle avtaler / samarbeidsavtaler med entreprenører – rørlegger o.l.

Behandle og treffe avgjørelser i alle saker som vedrører den daglige drift og som etter vedtektene ikke skal behandles av representantskapet.

Foreta innstilling i alle saker som legges fram for representantskapet unntatt valg av tillitsmenn.

11. Signatur.

Selskapet tegnes av daglig leder eller styrets leder eller ved dens fravær av styrets nestleder.

Styret kan meddele prokura.

12. Oppløsning.

Ved vedtak om oppløsing skal dette gjentas i to påfølgende årsmøter med minimum fire mnd mellomrom. Et slikt vedtak krever deltagelse av minst 25 prosent av medlemmene.

Alle medlemmer skal tilskrives eller varsles elektronisk før møte nummer to. Årsmøtet bestemmer at Lagets kapital etter at all gjeld er oppgjort, skal brukes til formål som kommer vannforsyning i forsyningsområde til gode – jfr Lov om Samvirkeforetak. kapittel 10.

13. Mislighold.

Skader og mislighold mellom medlem og vannverket søkes løst fortrinnsvis gjennom vannverkets organer og uten at noen av partene påføres unødvendige kostnader.

Ellers brukes vanlige kanaler for tvisteløsning.

Ta kontakt snarest!

Er ikke vannet som det skal ?

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettstedet. Du kan fortsette å bruke dette nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler under personvern.